Đánh giá tác động của công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) đến các ngành kinh tế và đề xuất lộ trình triển khai các dịch vụ 5G tại Việt Nam

  • Đặng Thị Hoa
  • Trần Minh Tuấn
  • Nguyễn Phi Hùng
  • Nguyễn Gia Bắc
  • Đồng Hoàng Vũ
  • Đào Thị Lan Anh
Từ khóa: 5G, Chính sách, Dự báo tác động 5G, Ứng dụng tiềm năng 5G, Lộ trình 5G

Tóm tắt

Trong thời gian qua, mạng thông tin di động 5G ở Việt Nam đang được triển khai từng bước cùng nhịp với thế giới và dự kiến triển khai thương mại hóa 5G trong thời gian sắp tới. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu, đánh giá những ứng dụng tiềm năng, dự báo tác động của công nghệ di động 5G đến các ngành kinh tế để làm căn cứ đề xuất định hướng lộ trình phát triển các ứng dụng 5G tiềm năng tại Việt Nam là rất cần thiết. Góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp viễn thông có thêm một bức tranh tham khảo về tương lai của sự phát triển của 5G tại Việt Nam trước khi 5G được triển khai thương mại trên diện rộng. Với trên 2.000 mẫu khảo sát về những ứng dụng tiềm năng của 5G theo quan điểm của người sử dụng, nhóm nghiên cứu xác định xu hướng và nhu cầu của xã hội đối với các dịch vụ 5G mới mẻ này. Sử dụng mô hình phân tích IO trên các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam để dự báo tác động của 5G đến các ngành kinh tế-xã hội vào các thời điểm (năm 2025 và năm 2030), từ đó, đề xuất một số định hướng trong lộ trình triển khai các ứng dụng tiềm năng 5G tại Việt Nam. Nội dung bài báo đã thể hiện một phần kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất lộ trình và chính sách triển khai 5G tại Việt Nam” Mã số: ĐTĐLCN-10/20.

Mã số: 21012501

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09