Gợi mở ban đầu về định hướng chính sách, giải pháp phát triển và ứng dụng Internet kết nối vạn vật (IOT) ở Việt Nam đến năm 2025

  • Dương Khánh Dương
  • Bạch Tân Sinh
Từ khóa: Internet kết nối vạn vật, Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, Năng lực hấp thụ công nghệ

Tóm tắt

Là một quốc gia đang ở mức thu nhập trung bình, Việt Nam có thể khai thác cơ hội có được từ Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 để nhanh chóng chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa trên yếu tố nguồn lực sang tăng trưởng dựa vào năng suất và hiệu quả, đồng thời, tiếp cận dần đến mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Internet kết nối vạn vật là một lĩnh vực nhiều tiềm năng có thể giúp Việt Nam đạt được kỳ vọng đó nếu Việt Nam lựa chọn cho mình một cách đi phù hợp. Bài viết trình bày một số nhận định ban đầu về quan điểm, nguyên tắc và biện pháp xây dựng định hướng chính sách và giải pháp phát triển và ứng dụng IoT ở Việt Nam đến năm 2025.

Mã số: 20112401

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09