Một số vấn đề về tiềm lực khoa học và công nghệ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  • Nguyễn Hoàng Hải
  • Đỗ Quang Khải
Từ khóa: Khoa học và công nghệ, Tiềm lực khoa học và công nghệ, Nhân lực, Tài chính, Thông tin, Hạ tầng kỹ thuật

Tóm tắt

Tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển nền KH&CN của một quốc gia. Để có cơ sở định hướng phát triển KH&CN, nhiều quốc gia đã tổ chức hoạt động điều tra, thống kê để đánh giá được thực trạng tiềm lực KH&CN, từ đó có những sách lược ưu tiên phát triển các hoạt động KH&CN quốc gia phù hợp.

Trong khu vực ASEAN, CHDCND Lào là quốc gia có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy phát triển nền KH&CN bản địa. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu quốc tế, dường như có rất ít thông tin, số liệu cụ thể về tiềm lực KH&CN của Lào.

Với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại Viện Quản lý KH&CN, Bộ KH&CN Lào, bài viết này sẽ bước đầu làm rõ bức tranh tiềm lực KH&CN của Lào, đồng thời, chỉ ra một số vấn đề trong định hướng phát triển KH&CN của Lào thời gian qua và trong giai đoạn sắp tới.

Mã số: 21040101

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09