Nghiên cứu phát triển phần mềm tự động thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn trong autocad cho đường hầm

  • Nguyễn Ngọc Minh
  • Nguyễn Văn Đức
  • Hồ Trung Sỹ
  • Nguyễn Mạnh Tường
Từ khóa: Nổ mìn tạo biên, phần mềm khoan nổ mìn, hộ chiếu khoan nổ mìn, nổ mìn đường hầm.

Tóm tắt

Tự động hóa quy trình thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn tạo biên cho đường hầm là vấn đề cấp thiết trong điều kiện thực tế của nước ta. Bài báo trình bày về phương pháp phát triển phần vẽ tự động trong AutoCAD dựa trên những cơ sở lý luận về phương pháp tối ưu, phương pháp đồ thị cũng như thuật toán vẽ tự động trong AutoCAD. Tương tác của phần mềm với AutoCAD là yếu tố mới và quan trọng giúp hoàn thiện một chu trình khép kín tự động trên máy tính từ nhập dữ liệu đến xuất ra hộ chiếu trong AutoCAD nhờ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất và giảm rủi ro trong công tác đào đường hầm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30