Phân tích và thiết kế bộ điều khiển hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng Logic mờ

  • Nguyễn Tiến Phúc
  • Hoàng Thị Minh Hồng
Từ khóa: Hệ thống phân loại sản phẩm; logic mờ; điều khiển thông minh

Tóm tắt

Bài báo này đưa ra phương pháp nghiên cứu phân tích và thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao, màu sắc và vật liệu ứng dụng Logic mờ (Fuzzy Logic). Trong đó, các tham số của sản phẩm là chiều cao, màu sắc và vật liệu sẽ được mờ hóa, nhờ vào các luật giải mờ được thiết kế phù hợp để phân loại sản phẩm thành 4 loại: sản phẩm loại 1 là sản phẩm đủ kích thước, màu đen, nhựa; sản phẩm loại 2 là sản phẩm đủ kích thước, màu trắng, nhựa; sản phẩm loại 3 là sản phẩm đủ kích thước, màu trắng, nhôm; (kim loại sản phẩm loại 4 là phế phẩm (chiều cao sai). Kết quả của nghiên cứu đã đạt được là: bộ điều khiển phần loại đảm bảo tỉ lệ phân loại chính xác là 98%, thời gian đáp ứng nhanh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30