Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

  • Đoàn Quang Hậu
  • Dương Khắc Mạnh
Từ khóa: Hoạt động ngoại khóa; chất lượng hoạt động ngoại khóa; giáo dục quốc phòng và an ninh; sinh viên

Tóm tắt

Hoạt động ngoại khóa môn học giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là một nội dung rất quan trọng giúp cho sinh viên phát triển về tư duy, phát huy năng lực hoạt động thể chất và trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức quốc phòng, an ninh đã học vào thực tiễn. Đồng thời hoạt động ngoại khóa còn giúp cho sinh viên biết cách tự tìm hiểu nghiên cứu để nâng cao mở rộng kiến thức và có thêm động lực học tập, yêu thích hơn môn học GDQP&AN và có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện. Mặt khác, hoạt động ngoại khóa môn học GDQP&AN còn giúp cho sinh viên thể hiện năng khiếu của bản thân, phát huy khả năng ứng xử linh hoạt, nâng cao kĩ năng mềm và hình thành kỹ năng làm việc nhóm. Thông qua hoạt động ngoại khóa môn học GDQP&AN sinh viên được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng mà chương trình chính khóa không có và có thêm điều kiện rèn luyện thái độ, hành vi, lối sống tích cực, nâng cao tinh thần yêu nước sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30