Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng: Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên

  • Trần Quốc Hưng
  • Trương Thị Khánh Ly
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ tư tưởng, tuyên giáo

Tóm tắt

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội. Mọi người, đặc biệt là cán bộ, giảng viên và sinh viên, càng cần phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, cảnh giác khi sử dụng không gian mạng trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra những ý đồ nham hiểm của các thế lực thù địch và phânbiệt giữa quan điểm sai trái và phê bình chính đáng. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta phải vận dụng những tiện ích của mạng xã hội, không gian mạng để làm tốt công tác tuyên giáo, tuyên truyền trên không gian mạng, không gian mạng được xem như một mặt trận mà chúng ta phải quan tâm, xem đó là một phương thức tuyên truyền dễ tiếp cận với quần chúng nhân dân. Đây chính phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên, là nơi để họ có thể vận dụng nhận thức của mình để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30