Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững

  • GS, TS. Chu Văn Cấp

Abstract

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI