Vấn đề giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - Qua một số nghiên cứu gần đây

  • ThS. Đỗ Văn Quân

Abstract

Vấn đề giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - Qua một số nghiên cứu gần đây
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI