Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập

  • ThS. Lê Mạnh Tùng

Abstract

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI