Tác động của phát triển kinh tế nông nghiệp đến môi trường sinh thái tỉnh Đồng Tháp

  • ThS. Võ Thị Tuyết Hoa

Abstract

 Tác động của phát triển kinh tế nông nghiệp đến môi trường sinh thái tỉnh Đồng Tháp
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN