ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY, TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Xuân Tế
  • Hà Thanh Việt

Tóm tắt

Bài viết phân tích hai vấn đề: Sự nhận thức về phong cách Hồ Chí Minh; học tập và vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong việc nghiên cứu, giảng dạy tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Xuân Tế
PGS.TS
Hà Thanh Việt
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01