QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM

  • Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học cần đảm bảo xem xét một cách toàn diện qua các mặt: Bản chất, nguyên tắc và nội dung quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

##submission.authorBiography##

Huỳnh Văn Sơn
GS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01