THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

  • Vũ Đình Bảy

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng hoạt động tham vấn học đường ở các trường trung học. Mẫu nghiên cứu là 1938 học sinh và 188 giáo viên ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà trường đã bắt đầu quan tâm đến việc triển khai công tác tham vấn học đường, tuy nhiên, các nội dung và hình thức tham vấn học đường còn chưa thật sự đa dạng và với mức độ còn hạn chế. Đội ngũ thực hiện công tác tham vấn học đường chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm. Phần lớn các trường chưa có văn phòng chuyên dụng cho tham vấn. Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm cũng như kinh phí triển khai các hoạt động còn nhiều hạn chế. Để nâng cao hiệu quả tham vấn học đường, các nhà trường cần có những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và cải thiện cơ sở vật chất cũng như tăng nguồn kinh phí cho hoạt động này

##submission.authorBiography##

Vũ Đình Bảy
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01