BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUỐC TẾ HÓA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

  • Hồ Hồng Linh

Tóm tắt

Toàn cầu hóa mang đến cho nền giáo dục của các quốc gia trên thế giới nhiều thách thức trong việc phải đổi mới trên nhiều khía cạnh để đáp ứng các yêu cầu đang không ngừng gia tăng. Toàn cầu hóa cũng đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia tiếp cận và học hỏi những kinh nghiệm của nhau trong quá trình cải cách nền giáo dục. Quốc tế hóa giáo dục vừa là một yêu cầu bắt buộc, vừa là một chìa khóa giúp cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam hoàn thiện hơn nền giáo dục của mình. Sử dụng tiếp cận năng lực, bài viết này trình bày những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển như New Zealand, Mỹ, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản trong việc quốc tế hóa chương trình giáo dục phổ thông ở các khía cạnh như: xây dựng khung năng lực cốt lõi đáp ứng các yêu cầu của quốc tế hóa, đưa các yếu tố quốc tế trở thành mục tiêu trọng tâm của giáo dục phổ thông và triển khai khung năng lực mang tính quốc tế vào chương trình giáo dục
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01