MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TIẾP CẬN XU HƯỚNG TỰ CHỦ

  • Lê Chi Lan

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam, tính tự chủ và chịu trách nhiệm đối với xã hội của giáo dục đại học trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phương thức quản lý hay phương thức quản trị các hoạt động trong môi trường giáo dục có tính quyết định sự thành bại trong việc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam theo xu hướng tự chủ đại học. Vì vậy, trong bài viết này sẽ làm rõ thực trạng và hạn chế trong phương thức quản lý bao cấp và từ đó đề xuất phương thức quản trị mới tiếp cận xu hướng tự chủ đại học. Các giải pháp liên quan đến đổi mới phương thức quản trị được đề cập đến liên quan đến chức năng hoạch định, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra giám sát các hoạt động ở cấp độ chung của một tổ chức để trường đại học có thể vận hành một cách tự chủ

##submission.authorBiography##

Lê Chi Lan
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01