TÁI CƠ CẤU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÙNG TRỌNG ĐIỂM XU HƯỚNG TẤT YẾU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

  • Ngô Hồng Điệp

Tóm tắt

Muốn phát triển các mặt của đời sống xã hội thì nhân tố con người là quyết định và quan trọng nhất, chính vì vậy để đào tạo ra con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực thì phải đề cập đến các trường đào tạo nghề sư phạm. Đội ngũ kỹ sư tâm hồn sẽ là người đi đầu, đảm trách và thúc đẩy cho các mặt phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay quy mô, cơ cấu đào tạo ngành sư phạm đang bọc lộ khá nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên liên quan đến phân bổ, bố trí nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo… Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục cần nghiên cứu chính sách, cơ cấu lại mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong bối cảnh hiện nay

##submission.authorBiography##

Ngô Hồng Điệp
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01