YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

  • Nguyễn Thị Hương thủy

Tóm tắt

Trường Đại học Thủ Dầu Một, từ khi áp dụng hệ thống trực tuyến vào công tác giáo dục, đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, do chỉ mới bắt đầu triển khai nên trong công tác này gặp nhiều khó khăn và thường xuyên xảy ra sự cố, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học. Thông qua khảo sát người học về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động học tập trực tuyến, bài viết đã làm rõ nét thực trạng bức tranh về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động học tập trực tuyến tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, từ đó, mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện học tập trực tuyến

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Hương thủy
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01