PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

  • Trần Quang Thuận

Tóm tắt

Bài viết làm rõ một số khái niệm về dạy học trực tuyến, năng lực, năng lực của giảng viên e-Learning, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên dạy học trực tuyến. Chúng tôi phân tích thực trạng về tác động của công nghệ đến vai trò người giảng viên trong dạy học trực tuyến, thực trạng về tác động của công nghệ đến vai trò người giảng viên trong dạy học trực tuyến tại các trường đại học, thực trạng về năng lực dạy học trực tuyến và phát triển năng lực dạy học trực tuyến của giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ đó đề xuất giải pháp phát triển năng lực dạy học trực tuyến cho giảng viên của Học viện
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01