VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CẦN THIẾT

  • Nguyễn Long Giao

Tóm tắt

Bài viết với mục đích phân tích xu thế tất yếu của việc thực hiện quyền tự chủ ở các cơ sở giáo dục công lập trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Nêu tóm tắt một số quy định mang tính pháp lý về việc triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra mô hình tự chủ trong giáo dục phổ thông ở một số nước trên thế giới, cũng như cho thấy những nét chính về tự chủ giáo dục phổ thông công lập ở Việt Nam hiện nay, để qua đó, đề xuất những khuyến nghị cần thiết cho việc thực hiện tự chủ trong giáo dục phổ thông sau này

##submission.authorBiography##

Nguyễn Long Giao
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01