HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỚC YÊU CẦU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

  • Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến chất lượng đội ngũ nhà giáo, những chính sách cần thiết để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ này là nhân tố chính quyết định sự thành công hay thất bại của việc thực hiện chương trình giáo dục. Thực tế hiện nay, một số chính sách đối với nhà giáo đã bộc lộ những bất cập. Vì vậy, chúng ta cần có nhiều giải pháp đồng bộ, những thay đổi về chính sách sao cho phù hợp hơn để thúc đẩy năng lực chuyên môn của mỗi nhà giáo, gắn liền trách nhiệm cao cả cho mỗi cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ thông 2018
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01