GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  • Trần Thị Tuyết Mai

Tóm tắt

Giáo dục thể chất trong trường phổ thông là một hoạt động giáo dục hết sức quan trọng, góp phần giáo dục và rèn luyện con người phát triển toàn diện. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, bài viết trình bày giáo dục thể chất ở một số nước trên thế giới. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục thể chất trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay

##submission.authorBiography##

Trần Thị Tuyết Mai
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01