XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  • Nguyễn Thị Luyện

Tóm tắt

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện đang thực hiện theo đường lối đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bằng phương pháp định tính dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp chính thức, bài viết khái quát bức tranh chung về giáo dục Việt Nam dưới tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua chính sách xã hội hóa; trên cơ sở đó, đặt ra những vấn đề mới cho chính sách xã hội hóa giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn tới

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Luyện
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01