KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, SINGAPORE VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

  • Nguyễn Minh Quang

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo là lực lượng cốt cán và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đánh giá được tầm quan trọng đó, hệ thống giáo dục Nhật Bản và Singapore luôn xem việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo là yếu tố mang tính chiến lược để có một nền giáo dục đáp ứng tầm cao của yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cũng như bồi dưỡng nhân tài trong quá trình nâng cao dân trí
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01