ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

  • Nguyễn Ngọc Ân

Tóm tắt

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh đáp ứng được nhu cầu học tập, sử dụng tiếng Anh của sinh viên cảnh sát, đáp ứng được yêu cầu mà ngành Công an đề ra trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, sự bùng nổ của nền kinh tế tri thức và thời kỳ công nghiệp hóa 4.0. Bài viết tập trung đề xuất một số phương hướng áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01