GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

  • Lê Đức Ánh

Tóm tắt

Liên kết đào tạo là một hoạt động quan trọng tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh nền giáo dục mở, “chất lượng” là yếu tố quyết định sự sống còn của các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp đổi mới công tác liên kết đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác liên kết đào tạo, thay đổi nhận thức của người học, xây dựng mô hình liên kết phù hợp và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm

##submission.authorBiography##

Lê Đức Ánh
ThS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01