MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Hoàng Thi Phương Thảo

Tóm tắt

Đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bài viết này giới thiệu thực trạng và biện pháp đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm đóng góp chung cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mới
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01