PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

  • Đặng Thị Hồng Oanh

Tóm tắt

Giáo dục và văn hóa là hai thành phần cốt lõi của một trường học, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, góp phần phát triển toàn diện nhân cách con người, thúc đẩy con người hướng tới chân - thiện - mỹ. Trong trường học, trí dục và đức dục phải được thực hiện song hành. Xây dựng và phát triển văn hóa học đường là một nhiệm vụ không thể thiếu trong nhà trường theo những cải cách cơ bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên tạo nền móng cho sự phát triển nhân cách của mỗi đứa trẻ, trường mầm non là cánh cửa đầu tiên dẫn lối trẻ vào đời. Vấn đề phát triển văn hóa nhà trường đối với bậc học mầm non càng cần thiết và quan trọng
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01