MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Thị Vân

Tóm tắt

Bài viết đã xác định được một số các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở những học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu, đó là, các yếu tố liên quan đến vấn đề học tập; các yếu tố liên quan đến vấn đề gia đình; các yếu tố liên quan đến các mối quan hệ xã hội; các yếu tố xuất phát từ phía bản thân học sinh
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01