QUẢN TRỊ TRƯỜNG MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

  • Tiên Phạm Đào
Từ khóa: Quản trị, quản trị trường mầm non, đổi mới giáo dục mầm non

Tóm tắt

Bài viết trình bày sự khác biệt giữa quản trị nhà trường và quản lý nhà trường; Đồng thời, phân tích tầm quan trọng, nguyên tắc và nội dung quản trị trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27