GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

  • Hiền Nguyễn Đình
Từ khóa: Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu về mô hình, nội dung Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó đánh giá thực trang, phân tích nguyên nhân và đề xuất định hướng, các giải pháp chủ yếu để hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở trường đại học nước ta. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong vận dụng vào các trường đại học hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27