XÂY DỰNG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Thanh Nguyễn Việt
  • Cần Nguyễn Ngọc
  • Khánh Dương Văn
  • Sang Trần Minh
Từ khóa: ý thức, bảo vệ môi trường, Việt Nam, sinh viên

Tóm tắt

Để hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam thực sự có hiệu quả, điều kiện tiên quyết là các chủ thể tham gia, trong đó có tầng lớp sinh viên, phải có ý thức bảo vệ môi trường cao. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp cơ bản để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, điều đó vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27