BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

  • nhóm tác giả
  • Tuyến Trần
Từ khóa: Giáo viên môn Công nghệ, năng lực dạy học, năng lực chuyên môn, Chương trình giáo dục phổ thông mới mới

Tóm tắt

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng tiếp cận mục tiêu, hoàn toàn khác với chương trình cũ theo tiếp cận nội dung. Để chủ động lực lượng giáo viên thực hiện đổi mới giáo dục, các địa phương cần tiến hành bồi dưỡng hoạt động dạy và học. Khảo sát đối với giáo viên môn Công nghệ cho thấy sự cần thiết họ được bồi dưỡng, tạo điều kiện tiếp cận chương trình dạy học tiên tiến, để có thể sáng tạo về bài dạy của mình theo hướng mở. Bồi dưỡng để giáo viên có những bài học sinh động, cuốn hút về nội dung và phương pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục mới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27