HIỂU ĐÚNG VỀ DẠY - HỌC TÍCH CỰC

  • Chữ Nguyễn Đức
Từ khóa: Học tập tích cực, dạy học tích cực, đổi mới giáo dục

Tóm tắt

Quá trình đổi mới phương pháp dạy học luôn là nhu cầu bức thiết của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Thực tế hiện nay có một số quan niệm chưa đúng đắn về “tích cực học tập” và “dạy học tích cực”. Trong bài viết, chúng tôi nhận diện một số biểu hiện của việc đánh giá không đúng đắn tính tích cực học tập, dạy học tích cực của giảng viên và sinh viên hiện nay, từ đó định hướng cho hoạt động này thực sự hướng đến mục tiêu tích cực

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27