VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MARX TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HOA KỲ

  • Long Trương Phi
  • Thương Trần Thị Hoài
Từ khóa: Giảng dạy, Chủ nghĩa Marx, trường đại học

Tóm tắt

Chủ nghĩa Marx đã và đang hiện diện trong giáo dục đại học ở Hoa Kỳ ngày càng được giới trẻ, giới chính trị gia quan tâm nghiên cứu. Vậy, chủ nghĩa Marx được giảng dạy như thế nào? Những khó khăn gặp phải cũng như các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu chủ nghĩa Marx là gì? Làm thế nào để sinh viên Mỹ có những thay đổi tư duy, đánh giá tích cực về những giá trị của chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa xã hội? Đó là những nội dung cơ bản của bài viết

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27