QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

  • Xuân Nguyễn Thị
Từ khóa: Hoạt động học tập, quản lý hoạt động học tập, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sinh viên, biện pháp

Tóm tắt

Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu về Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trung tâm giáo dục và quốc phòng luôn được quan tâm. Bài viết trình bày thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 1) Tổ chức giáo dục động cơ, thái độ trách nhiệm học tập tích cực cho sinh viên; 2) Tổ chức bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho sinh viên; 3) Bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu; Năng lực tự học cơ bản cho sinh viên; 4) Chỉ đạo xây dựng văn háa học tập của sinh viên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27