CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP KỸ NĂNG NGHE TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

  • Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi khảo sát về việc sử dụng chiến lược học tập kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam. Kết quả cho thấy, sinh viên có tần suất sử dụng ở mức độ trung bình, các nhân tố giới tính và độ tuổi không ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược học tập kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc, giữa chiến lược học tập và thành tích học tập kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc tồn tại mối tương quan thuận với nhau. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị về giảng dạy và học tập kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: chiến lược học tập, kỹ năng nghe, tiếng Trung Quốc

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-31
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC