Một số mô hình sản xuất và tiêu thụ trái cây tỉnh Bến Tre: hiện trang và đề xuất phát triển

  • Nguyễn Thị Vân
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-02-06
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC