Lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống và việc đánh giá chất lượng dịch thuật (Một phân tích qua văn bản du lịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh)

  • Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-02-06
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC