ĐÔI NÉT VỀ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT MỒ CÔI TRONG TRUYỆN KỂ NGƯỜI MẠ TỪ TRUYỆN KỂ NGƯỜI MẠ ĐỒNG NAI

  • Mai Thị Huệ

Tóm tắt

Bài viết bước đầu tìm hiểu kiểu truyện về người mồ côi của người Mạ ở Đồng Nai qua Truyện kể người Mạ Đồng Nai; qua đó nêu lên một số nhận xét về đặc điểm hình tượng nhân vật mồ côi của truyện kể Mạ. Trong tương quan với hình tượng nhân vật mồ côi, bất hạnh của truyện cổ tích thần kỳ nói chung, hình tượng nhân vật mồ côi qua truyện kể người Mạ còn có sự khác biệt thể hiện nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của người Mạ truyền thống.

Từ khóa: truyện kể dân gian, kiểu truyện, nhân vật mồ côi, người Mạ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-30
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC