TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI GỐC VIỆT KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH DI CƯ TỰ DO TỪ CAMPUCHIA VỀ VIỆT NAM

  • Nguyễn Nữ Nguyệt Anh
  • Cao Thanh Tâm

Tóm tắt

Hầu hết những người Việt sinh sống và làm nghề đánh bắt cá ở khu vực quanh Biển Hồ (Campuchia) với cuộc sống khó khăn và không có quốc tịch. Những năm gần đây, nhiều người trong số đó đã di cư tự do về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, do không có quốc tịch nên cuộc sống của họ bấp bênh. Nghiên cứu này tìm hiểu khả năng tiếp cận việc làm của người gốc Việt không có quốc tịch di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam. Ngoài các dữ liệu thứ cấp, bài viết sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ các cuộc phỏng vấn sâu bán cấu trúc và quan sát tham dự ở thực địa tại hai địa bàn xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - nơi được xem là có nhiều người Việt trở về từ Campuchia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng bấp bênh về pháp lý gần như quyết định khả năng tiếp cận việc làm của nhóm người này.

Từ khóa: việc làm, người gốc Việt, di cư tự do, tình trạng không quốc tịch

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-30
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC