PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẰNG THƠ CỦA HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Thị Nhàn

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là nhà tư tưởng lớn mà còn là bậc thầy trong tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng cách mạng. Phương pháp tuyên truyền bằng thơ của Hồ Chí Minh thể hiện sự sáng tạo và độc đáo, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện Việt Nam lúc bấy giờ. Phương pháp ấy đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra sự thành công cho cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung khái quát quá trình tuyên truyền bằng thơ của Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng, qua đó để thấy được sự sáng tạo và độc đáo của phương pháp tuyên truyền này.

Từ khóa: phương pháp, tuyên truyền, thơ, cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền bằng thơ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC