SỰ THỐNG NHẤT GIỮA CÁI BỘ PHẬN VÀ CÁI CHỈNH THỂ TRONG TÁC PHẨM TƯ BẢN CỦA C. MÁC

  • Trần Thị Giang Thanh

Tóm tắt

Tác phẩm Tư bản là một trong những thành tựu lý luận vĩ đại mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Nội dung của tác phẩm không chỉ cung cấp cho người đọc những tri thức về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thị trường tư bản chủ nghĩa, mà ở đây, chúng ta tiếp thu được cả ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ cách tiếp cận ở góc độ triết học, bài viết trình bày về sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm Tư bản của C. Mác.

Từ khóa: Tư bản, kinh tế chính trị học, C. Mác

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC