BỆNH TẬT VÀ KHÁC BIỆT GIỚI CỦA CƯ DÂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Nhung

Tóm tắt

Bài viết dựa trên dữ liệu nghiên cứu về mười hai cộng đồng nông thôn ở ba vùng miền của Việt Nam năm 2013 - 2014 do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Hội đồng Khoa học xã hội Hoa kỳ (SSRC) phối hợp thực hiện để tìm hiểu điều gì tạo ra sự khác biệt giới về bệnh tật ở nông thôn Việt Nam. Tiếp cận trường phái lý thuyết tương đối văn hóa, nghiên cứu này lập luận rằng hành vi nam tính và nữ tính theo khuôn mẫu văn hóa ảnh hưởng đến việc nhận diện bệnh tật khác nhau giữa nam giới và nữ giới. Ngoài ra, quan niệm và hành vi theo khuôn mẫu “nam vô tửu như kỳ vô phong” hoặc nam làm việc lớn nữ làm việc nhỏ đã trực tiếp ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe của nam giới và nữ giới.

Từ khóa: bệnh cấp tính, bệnh mãn tính, khác biệt giới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC