LO LẮNG TRONG HỌC TẬP TIẾNG TRUNG QUỐC - NGOẠI NGỮ THỨ HAI CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Trường hợp Trường Đại học Ngân hàng TPHCM)

  • Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt

Nghiên cứu này tìm hiểu tình hình lo lắng và các nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý lo lắng trong học tập ngoại ngữ thứ hai tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết về lo lắng trong học tập ngoại ngữ của Horwitz, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 156 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường vào tháng 11/2019. Kết quả cho thấy, lo lắng về thi cử và lo lắng về học tiếng Trung Quốc có mức độ cao nhất, lo lắng về lớp học có mức độ thấp nhất; giới tính, thời gian học và tuổi tác không ảnh hưởng đến mức độ lo lắng; sinh viên có mức độ lo lắng càng cao thì thành tích học tập càng thấp; các đặc điểm của tiếng Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lo lắng trong học tập của sinh viên.

Từ khóa: lo lắng, tiếng Trung Quốc, ngoại ngữ thứ hai

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-05-31
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC