XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ BÁO TIẾP CẬN TRỢ GIÚP XÃ HỘI (Trường hợp tỉnh Khánh Hòa)

  • Lê Trung Đạo

Tóm tắt

Hệ thống chỉ báo là một trong những công cụ để đo lường mức độ hiệu quả của một chương trình hoặc chính sách so với mục tiêu của nó đã đề ra. Hệ thống chỉ báo trợ giúp xã hội phụ thuộc vào mục tiêu hay quan niệm của chính sách trợ giúp xã hội. Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác trợ giúp xã hội và đánh giá công tác trợ giúp xã hội, trường hợp điển hình tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2018, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống chỉ báo trợ giúp xã hội nhằm đáp ứng hoạt động quản lý công tác này của tỉnh đạt hiệu quả.

Từ khóa: chỉ báo, hệ thống chỉ báo, chỉ tiêu, trợ giúp xã hội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC