TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

  • Phú Văn Hẳn
Từ khóa: đoàn kết dân tộc, dân tộc ít người, Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Mỗi dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, dù đông người hay ít người, dù miền núi hay miền xuôi, ở vùng cao hay vùng thấp đều nhận thấy cái đẹp nhất, cái hay nhất của dân tộc mình từ tư tưởng về dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng cùng chính sách đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước không ngừng phát huy qua các thời kỳ đã đưa đất nước tiến đến sự thống nhất và phát triển. Hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, bài viết điểm lại một số nét trong tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy hơn nữa ý nghĩa của tư tưởng này trong các giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31