PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THÔNG QUA GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Phan Tuấn Anh
Từ khóa: lao động chuyên môn kỹ thuật, giáo dục và đào tạo Châu Á, đào tạo nhân lực

Tóm tắt

Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là những nước có đặc điểm văn hóa và điều kiện phát triển khá tương đồng với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, nhưng nhờ những cải cách, phát triển giáo dục - đào tạo nên nhanh chóng trở thành các nước có ngành công nghiệp phát triển hàng đầu Châu Á. Bài viết phân tích các chính sách cải cách và phát triển giáo dục - đào tạo ở các nước này nhằm có thể tham khảo cho TPHCM trong quá trình hoạch định chính sách, chiến lược để phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC