MẤY SUY NGHĨ VỀ NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ TIẾP CẬN THEO HƯỚNG LIÊN NGÀNH VÀ KHU VỰC HỌC

  • Đỗ Danh Huấn
Từ khóa: liên ngành, khu vực học, làng xã, phương pháp nghiên cứu

Tóm tắt

Nghiên cứu về làng xã ở Việt Nam từ trước đến nay, chủ yếu tiếp cận dựa trên các khoa học chuyên ngành, như: lịch sử, văn hóa học, dân tộc học, xã hội học, luật học, kinh tế học... Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn đã xuất hiện nhiều lý thuyết, nhiều phương pháp tiếp cận mới, trong đó có tiếp cận theo hướng liên ngành và khu vực học. Chính vì vậy, việc vận dụng hướng tiếp cận liên ngành và khu vực học vào nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói chung và nghiên cứu làng xã ở Việt Nam nói riêng đòi hỏi nhiều cố gắng của mỗi nhà nghiên cứu cũng như nhóm nghiên cứu. Bài viết bước đầu đưa ra nhận thức về tiếp cận liên ngành và khu vực học trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam, qua đó làm cơ sở lý thuyết trả lời câu hỏi nghiên cứu: Tiếp cận làng xã Việt Nam theo hướng liên ngành và khu vực học – khó khăn và triển vọng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC