THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CỦA NGƯỜI STIÊNG

  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Từ khóa: giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách, thách thức, người Stiêng

Tóm tắt

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở người Stiêng thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, khi phân tích ở khía cạnh đa chiều tỷ lệ nghèo vẫn cao do những thiếu hụt về bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Có nhiều yếu tố tác động đến giảm nghèo bền vững ở người Stiêng, như: trình độ học vấn và tay nghề còn thấp, bất bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, phần lớn người lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc làm chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động giản đơn, y tế và chăm sóc sức khoẻ hạn chế… Trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố tác động, bài viết đề xuất giải pháp về nhằm giảm nghèo bền vững cho người Stiêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-30
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC